dimnjak naran resized   ANALIZA DIMNIH GASOVA

Merenje dimnih gasova ima za cilj da ustanovi kontrolu procesa sagorevanja, saznanja da li izvor toplote zadovoljava uslove graničnih vrednosti emisije štetnih čestica u okolinu.

 
Merenjem u sistemu grejanja, hlađenja i venti­la­cije utvrđuju se tehničke ka­rakteristike, učinkovitost i funkcionalnost sistema. Me­renja se provode u cilju ut­vrđivanja:
- Učinkovitosti izvora to­p­lote: temperatura i protok polaznog i povratnog rad­nog medija, potrošnja goriva u kontrolisanom vremenu, temperatura i sastav dimnih gasova;
- Učinkovitost razvodnog sistema: temperature i pro­toci u karakterističnim tač­kama sistema razvoda, ter­mografska snimanja;
- Učinkovitost grijnih tela: temperatura i protok u grejnim telima;
- Učinkovitost cirkulacij­skog sistema: pogonske ka­rakteristike cirkulacijskih pumpi;
- Izbalansiranost sistema: protok na glavnom izlazu kotla, na pojedinim granama razvoda i njihovim krajevima, pritisci radnog medija na najvišim i najnižim tačk­ama razvoda.
 
U centralizovanim klima­ti­zaciono-ventilacionim sistemima izvode se merenja temperature i vla­žnosti vazduha, protoka vazduha, te ne­propusnosti ventilacio­nih kanala. U centralizovanim rashladnim sistemima izvo­de se merenja temperature kondenzacije i isparavanja, temperature rashlad­nog me­dija.
 
Merenje dimnih gasova ima zacilj da ustanovi kontrolu procesa sagorevanja, saznanja da li izvor toplote zadovoljava uslove graničnih vrednosti emisije štetnih čestica u okolinu. Merenje se vrši analizatorom dimnih gasova, gde se ubacivanjem merne sonde u dimni kanal izvora meri sadržaj O2, CO, NO, NO2 (NOk), SO2, H2S, CkHi, CO2 te temperatura gasova i temperatura okoline.
 
Dobijene vrednosti se upoređuju sa graničnim i utvrđuje da li zadovoljavaju vrednostima utvrđene propisima za zaštitu životne sredine.
Rezultati 1 - 7 od 7

ANALIZA DIMNIH GASOVA

WÖHLER A 550, Analizator Dimnih Gasova

WÖHLER A 550, analizator dimnih gasova,...

WÖHLER RP 72 Pumpa Za Začađenost (Dimni Broj)

WÖHLER RP 72 Pumpa Za Začađenost (Dimni...

WÖHLER SM 500, Analizator Čestica

WÖHLER SM 500, Analizator Čestica

Wöhler A450, analizator dimnih gasova

Wöhler A 450 je ručni uređaj sa...