PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2402

DeltaOhm HD 2402, uređaj za praćenje nekoherentnog optičkog zračenja
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2402_D_uk.pdf(1.12 MB)

HD2402 je prenosni foto-radiometar, data loger za merenje nekoherentnog optičkog zračenja u skladu sa evropskom Direktivom 2006/25 / EZ i zakonskih propisan. 81 od 9. travnja 2008.
Instrument je opremljen nizom senzora za pokrivanje različitih delova spektra i malim laserom prikladnim za označavanje analiziranih izvora.
Razni senzori rade u sledećim spektrima:

  • Fotometrijski senzor za merenje osvetljenosti (lux metar) u spektru 380 ... 780 nm.
  • Radiometrijski senzor UV pojas (220 ... 400 nm) sa spektralnim faktorom S (λ).
  • Radiometrijski senzor za UVA pojas (315 ... 400 nm).
  • Radiometrijski senzor za pojas 400 ... 700 nm (plavo) sa spektralnim faktorom B (λ).
  • Radiometrijski senzor za IR pojas (700 ... 1300 nm) sa spektralnim faktorom R (λ).
  • Termo senzor za merenje zračenja u infracrvenom dijelu spektra 400 ... 2800 nm.

HD2402 se može napajati ili preko računara, prima napajanje direktno sa USB porta računara ili nekog spoljašnjeg napajanja sa USB izlazom (šifra SWD05). Priključni kabal CP24 je opremljen M12 konektorom na strani instrumenta i USB priključak za PC stranu ili na strani napajanja SWD05. Korišćenjem programa DeltaLog13, od verzije 1.0.1.0, i računara, HD2402 se može konfigurisati (kalendar, datum, vreme, vreme početka i trajanje merenja), kao i obavljanje preuzimanja i analizu podataka sačuvanih i prikupljenih podataka u realnom vremenu. Jednom konfigurisan za snimanje podataka može biti isključen iz računara i spojen na svoj spoljašnji izvor napajanja, za dalje snimanje podataka prema programskim postavkama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                     

Intrument
    Dimenzije
    (DxŠxV)
    Masa
    Materijali
    Kućište 


69x69x115mm
74x74x155mm sa zaštitnim kućištem
500g
Slitina aluminija
Guma 

Radni uslovi
    Temperatura
    Temperatura skladištenja                        
    rV%
    Klasa zaštite


-5...+50°C
-25...+65°C
0...85%rV bez kondenzacije
IP64
Napajanje
    Adapter 

5Vdc/5A
Sigurnost podataka  neograničeno 
Serijsko sučelje izlaz za spajanje na PC preko USB
Kapacitet memorije 96000 merenja što odgovara
26h kontinuiranog rada
Interval memorisanja fiksno 1s
Merni opsezi  Osvetljenost 380...780nm  Zračenje 400...700nm (plavo) 
po spektralnom kriterijumu faktor B(λ)  
UV zračenje 220...400nm
po spektralnom kriterijumu faktor S(λ) 
IC zračenje 700...1300nm
po spektralnom kriterijumu faktor R(λ)
UV zračenje u UVA pojasu
(315...400nm)
IC zračenje u pojasu
400...2800nm
  0...399,9 lux
0...3,999 x 103 lux
0...39,99 x 103 lux
0...399,9 x 103 lux
0...399,9 x 103 W/m2
0...3,999 W/m2
0...39,99 W/m2
0...399,9 W/m2
0...39,99 x 103 W/m2
0...399,9 x 103 W/m2
0...3,999 W/m2
0...39,99W/m2
0...3,999 W/m2
0...39,99 W/m2
0...399,9 W/m2
0...3,999 x 103 W/m2
0...3,999 W/m2
0...39,99 W/m2
0...399,9 W/m2
0...3,999 x 103 W/m2
0...3,999 x 103 W/m2